159 South He Nan Road, Huangpu District, Schanghai 200010 China
+86 21 2321 8888

Renaissance® Shanghai Yu Garden Hotel